FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK

Ülkelerin borçluluk durumu mali yeterlilik açısından önemli konulardandır. Ülkenin ekonomik yeterliliği tespit edilirken, Milli Gelir büyüklüğü, bütçe açığı ya da fazlası, cari açık durumu, sosyal güvenlik açıkları gibi faktörlerin yanısıra ülkedeki borçluluk durumu, ülke ekonomisinin boyutlarını inceleme ve mali durumu daha sağlıklı analiz edebilmek açısından önem taşımaktadır. Bir ülkenin borçlanma nedenlerine bakıldığında, genellikle eğitimdeki alt yapı eksiklikleri, kalifiye iş gücünün yetersizliği, mali disiplinsizlik, verimsiz yatırımlar, küçük ölçekli işletme fazlalığının da arttırdığı kayıt dışı ekonomideki artış, faizin döviz kuruna bağlanmasından kaynaklanan sıcak para gibi nedenler görülmektedir.
Finansal liberalleşme politikaları, özellikle gelişmekte olan ülkeleri finansal istikrarsızlıkla karşı karşıya bırakmaktadır. Ekonomik birimlerin şekillenmesinde önemli paya sahip olan fiyatlar, para piyasalarındaki arz ve talep şartları, bu şartlar altında belirlenen beklentiler ve davranışlar fiyat değişimlerine neden olmaktadır. Keskin fiyat değişimleri sözkonusu olduğunda beklentiler hızla değişmekte, rasyonellikten uzak fiyat dalgalanmaları finansal istikrarsızlığı tehdit eden bir durum olmaktadır. Fiyat istikrarsızlıkları; ekonomik büyüme sürecini yavaşlatan, yatırımlar için önemlilik taşıyan kredi maliyetlerini arttıran ve yatırımları azaltan etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yatırımların azalmasıyla ülke ekonomisindeki büyüme hız kesmekte, sektörel bazda küçülmeler görülmekte, işsizlik artmaktadır. İşsizliğin artması tüketici nüfusun artmasına neden olmaktadır. Üretimin yavaşlaması ülkede ihtiyaçları gidermek için ithalatın artmasına zemin hazırlamaktadır. İthalatın artması, borç yükünü arttırıcı bir faktör olmaktadır. Ortaya çıkan ekonomik maliyetler ülke ekonomisini kırılgan hale getirmekte, üretim yerine tüketime yönelimi de körüklemektedir. Yatırımların azalması üretimi azaltmakta, ihracatın yetersiz kalmasına neden olmakta, ülke ekonomisinin durgunluk kazanmasına sebep olmaktadır.
Yazıyı Değerlendirin!

Ne aradılar:

  • finansal istikrarsızlık nedir
  • finansal istikrar nedir
  • finansal istikrarsızlık
  • ekonomide finansal istikrar
  • finansal istikrarsızlığın nedenleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir